Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”

Na podstawie §13 ust. 4 oraz ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Członków, które odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. o godz. 18.00 w Warszawie w przy ulicy Szturmowej 1/3 w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, sala C107 (budynek C, I piętro, sala 107)

W przypadku nieobecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania
w ww. terminie, na podstawie §15 ust. 2 Statutu Zarząd wyznacza dodatkowy termin Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2021 r. o godz. 18.15 w Warszawie w przy ulicy Szturmowej 1/3 w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, sala C107 (budynek C, I piętro, sala 107)

Zgodnie ze Statutem „Walne Zgromadzenie, które zebrało się w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §15 ust. 3 Statutu.”

Agenda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Absolwentów

Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”

 Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Określenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Dyskusja nt. zmian w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 6. Powołanie i odwołanie członków Zarządu lub uzupełnienie składu Zarządu.
 7. Powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej lub uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.
 9. Wysłuchanie informacji Zarządu nt. działalności w 2020 r. oraz zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok i udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Uchwała w sprawie zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia.
 11. Dyskusja i ewentualna uchwała nt. zmian Statutu.
 12. Wysłuchanie propozycji Zarządu dot. zrealizowanej i planowanej działalności w 2021 r. oraz planów działalności w okresie do kolejnego Walnego Zgromadzenia

oraz dyskusja.

 1. Uchwalenie planu działalności Stowarzyszenia na 2021 r.
 2. Uchwała dot. zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w §15 ust. 2 Statutu
  na organizację kolejnego Balu Absolwentów.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz tych Absolwentów wszystkich Programów MBA UW, którzy – na razie – nie są jeszcze Członkami Stowarzyszenia, bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
i dyskusji, zachęcamy do zgłaszania pomysłów i inicjatyw, szukania sponsorów, kandydowania i zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w WZ osobiście – rozważ upoważnienie innego Członka Stowarzyszenia do oddania głosu w Twoim imieniu na Walnym Zgromadzeniu. Formularz pełnomocnictwa znajdziesz w wersji Word
na stronie Stowarzyszenia i po uzupełnieniu go wg własnego uznania i podpisaniu prześlij jego skan ze swojego e-maila na adres piotr.sota@wp.pl  lub innej osoby, która weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu tytułując e-mail „MBA – WZ 2021 – pełnomocnictwo”. Na ten sam adres możesz przesyłać swoje pomysły, propozycje
i oczekiwania dotyczące działalności Stowarzyszenia, tym razem tytułując e-mail „MBA – propozycje”. Alternatywnie możesz wysłać papierową formę pełnomocnictwa pocztą na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów WIEMBA i EMBA@UW „Nowy Świat”

MCZ UW

Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach,
a przede wszystkim zapraszamy na kolejny Bal Absolwentów, który odbędzie się 20 września o godz. 20.00 w Hotelu The Westin Warsaw. Powiadom, namów i przyprowadź Koleżanki i Kolegów ze swojej nitki. Zaproś Partnera lub Partnerkę.  Pomóż nam znaleźć sponsorów, dzięki którym będziemy mogli jak co roku dofinansować koszt udziału. Bierz udział w organizowanych przez nas eventach w Warszawie oraz wydarzeniach sportowych: regularnie organizujemy m.in. rejsy żeglarskie, spływy kajakowe oraz wyjazdy narciarskie.

Jeżeli jeszcze nie jesteś Członkiem naszego Stowarzyszenia – dołącz do nas

Formularz członkowski i inne informacje nt. działalności Stowarzyszenia oraz najbliższych planowanych wydarzeń znajdziesz na stronie:

https://www.alumni.org.pl/deklaracja-czlonkowska/

Pobierz druk pełnomocnictwa