Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”

Na podstawie §13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Członków, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 18.30 w Warszawie w przy ulicy Szturmowej 1/3 w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W przypadku obecności na ZWZ mniej niż  1/4 uprawnionych do głosowania
w ww. terminie, na podstawie §15 ust. 2 Statutu Zarząd wyznacza dodatkowy termin Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2023 r. o godz. 18.45 w Warszawie w przy ulicy Szturmowej 1/3 w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie ze Statutem “Walne Zgromadzenie, które zebrało się w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących uprawnionych do głosowania,
z zastrzeżeniem §15 ust. 3 Statutu.” Statut Stowarzyszenia dostępny jest na stronie www.alumni.org.pl

Agenda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Absolwentów

Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”

 Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Określenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wysłuchanie informacji Zarządu nt. działalności w 2022 r., omówienie sprawozdania finansowego oraz wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwała dot. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2022 rok.
 7. Uchwała dot.  udzielenia członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Wysłuchanie propozycji Zarządu dot. zrealizowanej działalności w 2023 r. oraz planów działalności w okresie do kolejnego Walnego Zgromadzenia oraz dyskusja.
 9. Uchwała dot.  zatwierdzenia  planu działalności Stowarzyszenia na 2023 r. oraz planu działalności w okresie do kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 10. Uchwała dot. zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w §15 ust. 2 Statutu
  na organizację Balu Absolwentów w 2023 oraz w 2024 roku.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz tych Absolwentów wszystkich Programów MBA UW, którzy – na razie – nie są jeszcze Członkami Stowarzyszenia, bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
i dyskusji, zachęcamy do zgłaszania pomysłów i inicjatyw, szukania sponsorów, i zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w ZWZ osobiście – rozważ upoważnienie innego Członka Stowarzyszenia do oddania głosu w Twoim imieniu na Walnym Zgromadzeniu. Formularz pełnomocnictwa znajdziesz w wersji Word
na stronie Stowarzyszenia i po uzupełnieniu go wg własnego uznania i podpisaniu prześlij jego skan ze swojego e-maila na adres piotr.sota@wp.pl  lub innej osoby, która weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu tytułując e-mail “MBA – ZWZ 2023 – pełnomocnictwo”. Na ten sam adres możesz przesyłać swoje pomysły, propozycje
i oczekiwania dotyczące działalności Stowarzyszenia, tym razem tytułując e-mail „MBA – propozycje”.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach,
a przede wszystkim zachęcamy do wzięcia udziału w Balu Absolwentów – Hotel Four Points by Sheraton w Warszawie w dniu 24 czerwca 2023 r. (sobota), w godzinach od 20.00 do 4.00. Powiadom, namów i przyprowadź Koleżanki i Kolegów ze swojej nitki. Zaproś Partnera lub Partnerkę. Przynieś wizytówki na wymianę. Pomóż nam znaleźć sponsorów, dzięki którym będziemy mogli jak co roku dofinansować koszt Twojego udziału w Balu. Bierz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach sportowych: planujemy m.in. rejsy żeglarskie, spływy kajakowe oraz wyjazdy narciarskie.

Jeżeli jeszcze nie jesteś Członkiem naszego Stowarzyszenia – dołącz do nas.

Formularz członkowski i inne informacje na temat działalności Stowarzyszenia oraz najbliższych planowanych wydarzeń znajdziesz na stronie:

www.alumni.org.pl

Jeżeli nie możesz być osobiście obecna/y na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, a chcesz aby Twoje zdanie zostało uwzględnione, wypełnij poniższe pełnomocnictwo dużymi DRUKOWANYMI literami.

Następnie przekaż je upoważnionej osobie, która będzie obecna na ZWZ lub podpisane podpisem elektronicznym upoważnienie prześlij na adres: piotr.sota@wp.pl lub wyślij oryginał zwykłą pocztą na adres Stowarzyszenia ( Stowarzyszenie Absolwentów WIEMBA i EMBA@UW „Nowy Świat”, MCZ WZ UW, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa)

Zarząd Stowarzyszenia

About the Author

You may also like these