Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat” – 21 września 2022r.

Na podstawie §13 ust. 4 oraz ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Członków, które odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. o godz. 18.00 w Warszawie w przy ulicy Szturmowej 1/3 w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W przypadku nieobecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania
w ww. terminie, na podstawie §15 ust. 2 Statutu Zarząd wyznacza dodatkowy termin Walnego Zgromadzenia na dzień 21 września 2022 r. o godz. 18.15 w Warszawie w przy ulicy Szturmowej 1/3 w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie ze Statutem „Walne Zgromadzenie, które zebrało się w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych do głosowania,
z zastrzeżeniem §15 ust. 3 Statutu.” Statut dostępny jest na stronie www.alumni.org.pl

Agenda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Absolwentów

Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”

 Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Określenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Dyskusja nt. zmian w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 6. Powołanie i odwołanie członków Zarządu lub uzupełnienie składu Zarządu.
 7. Powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej lub uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.
 9. Wysłuchanie informacji Zarządu nt. działalności w 2021 r. oraz opinii Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok i udzielenie członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Dyskusja i ewentualna uchwała dot. zmian Statutu.
 11. Wysłuchanie propozycji Zarządu dot. zrealizowanej i planowanej działalności w 2022 r. oraz planów działalności w okresie do kolejnego Walnego Zgromadzenia oraz dyskusja.
 12. Uchwalenie planu działalności Stowarzyszenia na 2022 r. oraz planów działalności w okresie do kolejnego Walnego Zgromadzenia oraz dyskusja.
 13. Uchwała dot. zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w §15 ust. 2 Statutu
  na organizację kolejnego Balu Absolwentów.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz tych Absolwentów wszystkich Programów MBA UW, którzy – na razie – nie są jeszcze Członkami Stowarzyszenia, bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
i dyskusji, zachęcamy do zgłaszania pomysłów i inicjatyw, szukania sponsorów, kandydowania i zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w WZ osobiście – rozważ upoważnienie innego Członka Stowarzyszenia do oddania głosu w Twoim imieniu na Walnym Zgromadzeniu. Formularz pełnomocnictwa znajdziesz w wersji Word
na stronie Stowarzyszenia i po uzupełnieniu go wg własnego uznania i podpisaniu prześlij jego skan ze swojego e-maila na adres piotr.sota@wp.pl  lub innej osoby, która weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu tytułując e-mail „MBA – WZ 2022 – pełnomocnictwo”. Na ten sam adres możesz przesyłać swoje pomysły, propozycje
i oczekiwania dotyczące działalności Stowarzyszenia, tym razem tytułując e-mail „MBA – propozycje”. Alternatywnie możesz wysłać papierową formę pełnomocnictwa pocztą na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów WIEMBA i eMBA@UW „Nowy Świat”

MCZ UW

Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach,
a przede wszystkim zachęcamy do wzięcia udziału w Balu Absolwentów Wydziału Zarządzania UW z okazji 50-lecia WZ UW – 19 listopada 2022 r. – Hotel InterContinental (organizowany przez Fundację na Rzecz Wydziału Zarządzania UW, koszt udziału 250 zł). Powiadom, namów i przyprowadź Koleżanki i Kolegów ze swojej nitki. Zaproś Partnera lub Partnerkę. Przynieś wizytówki na wymianę. Pomóż nam znaleźć sponsorów, dzięki którym będziemy mogli jak co roku dofinansować koszt udziału. Bierz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach sportowych: planujemy m.in. rejsy żeglarskie, spływy kajakowe oraz wyjazdy narciarskie.

Jeżeli jeszcze nie jesteś Członkiem naszego Stowarzyszenia – dołącz do nas.

Formularz członkowski i inne informacje nt. działalności Stowarzyszenia oraz najbliższych planowanych wydarzeń znajdziesz na stronie:

www.alumni.org.pl

UWAGA! Jeżeli nie możesz być osobiście obecna/y na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, a chcesz aby Twoje zdanie zostało uwzględnione lub zgłaszasz kandydatów do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub zgłszasz zmiany Statutu, do których uchwalenia wymagana jest 1/10 głosów Członków Stowarzyszenia, wypełnij załączone pełnomocnictwo dużymi DRUKOWANYMI literami, a następnie przekaż je upoważnionej osobie, która będzie obecna na WZ. Jeżeli nie znasz nikogo, kto będzie obecny na WZ, upoważnij wybraną przez siebie osobę, a skan upoważnienia prześlij ze swojego adresu e-mail na adres: piotr.sota@wp.pl lub wyślij oryginał zwykłą pocztą na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów WIEMBA i EMBA@UW „Nowy Świat”, MCZ UW,  Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Poniżej link do pobrania pełnomocnictwa:

PELNOMOCNICTWO

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Sylwester Wybranowski i Krzysztof Pajączek