Podsumowanie najważniejszych ustaleń podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat” w dniu 20 września 2021 roku

 1. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2020 i udzielono skwitowania wszystkim Członkom Rady i Zarządu.
 2. Omówiono możliwe dalsze drogi rozwoju działalności Stowarzyszenia.
 3. Uchwalony został plan działalności na rok 2021 i omówiono planowane działania na okres do kolejnego Walnego Zgromadzenia planowanego na czerwiec 2022 r.
 4. W związku ze zmianą siedziby Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW i Programu Executive MBA@UW „Nowy Świat”, dokonano zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia Absolwentów WIEMBA i eMBA@UW „Nowy Świat” na adres tożsamy z siedzibą MCZ:

Ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

 1. Podjęto uchwałę o utrzymaniu dwóch rodzajów składek członkowskich:
  1. Składki Podstawowej (w podwyższonej do 200 zł) wysokości uprawniającej do obniżonej opłaty z tytułu udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach w Warszawie, w tym Balu Absolwentów
  2. Składki Premium (w dotychczasowej wysokości 500 zł) uprawniającej do bezpłatnego udziału we wszystkich wydarzeniach Stowarzyszenia, które zostaną zorganizowane w 2022 roku w Warszawie.
 2. Walne Zgromadzenie zarekomendowało Radzie upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia przez Zarząd Stowarzyszenia zobowiązań finansowych o wartości do 50.000 zł związanych z organizacją kolejnego Balu Absolwentów.
 3. Po dyskusji nt. zasadności dokonania ewentualnych zmian Statutu podjęto uchwałę upoważniającą Zarząd do podjęcia prac dostosowujących Statut Stowarzyszenia do aktualnych wyzwań.
 4. Omówiono kwestie organizacji planowanych w najbliższych miesiącach spotkań i imprez wyjazdowych.
 5. Omówiono kwestie współpracy z Członkami Stowarzyszenia, MCZ, innymi stowarzyszeniami absolwentów MBA i ze sponsorami.

        Piotr Sota                                         Sylwester Wybranowski

Przewodniczący ZWZ                                     Prezes Zarządu