Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”

Na podstawie §13 ust. 4 oraz ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw – Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie (WZ) Członków, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 17:45 w Warszawie w przy ul. Nowy Świat 4 w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, sala 200 (główna sala wykładowa). W przypadku nieobecności co najmniej 1/4  uprawnionych do głosowania w ww. terminie, na podstawie §15 ust. 2 Statutu Zarząd wyznacza dodatkowy termin Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4 w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, główna sala wykładowa. Zgodnie ze Statutem “Walne Zgromadzenie, które zebrało się w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §15 ust.3 Statutu.”

Agenda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Określenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Dyskusja nt. zmian w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 7. Powołanie i odwołanie członków Zarządu lub uzupełnienie składu Zarządu.
 8. Powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej lub uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.
 10. Wysłuchanie informacji Zarządu nt. działalności w 2018 r. oraz zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2018 rok i udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Wysłuchanie propozycji Zarządu dot. planowanej działalności w 2019r. oraz dyskusja.
 12. Uchwalenie planu działalności Stowarzyszenia na 2019r.
 13. Uchwała dot. zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy zł) na organizację kolejnego Balu Absolwentów.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz tych Absolwentów wszystkich Programów MBA UW, którzy – na razie – nie są jeszcze Członkami Stowarzyszenia, bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w WZ i dyskusji, zachęcamy do zgłaszania pomysłów i inicjatyw, szukania sponsorów, kandydowania i zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w NWZ osobiście – rozważ upoważnienie innego Członka Stowarzyszenia do oddania głosu w Twoim imieniu na Walnym Zgromadzeniu. Formularz pełnomocnictwa znajdziesz w wersji Word na stronie Stowarzyszenia i po uzupełnieniu go wg własnego uznania prześlij jego podpisany skan ze swojego e-maila na adres piotr.sota@wp.pl lub innej osoby, która weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu tytułując e-mail “MBA – WZ 2019 – pełnomocnictwo”. Na ten sam adres możesz przesyłać swoje pomysły, propozycje i oczekiwania dotyczące działalności Stowarzyszenia, tym razem tytułując e-mail „MBA – propozycje”. Alternatywnie możesz wysłać papierową formę pełnomocnictwa pocztą na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów WIEMBA i eMBA@UW „Nowy Świat”
MCZ UW
Nowy Świat 4
00-497 Warszawa

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach. Najbliższe – Bal Absolwentów – odbędzie się 15 czerwca w Hotelu InterContinental. Powiadom, namów i przyprowadź Koleżanki i Kolegów ze swojej nitki. Przynieś wizytówki na wymianę. Bierz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach sportowych: w 2019 i 2020 roku planujemy m.in. wyjazdy narciarskie oraz rejsy żeglarskie po Morzu Śródziemnym.

Jeżeli jeszcze nie jesteś Członkiem naszego Stowarzyszenia – dołącz do nas. Formularz członkowski i inne informacje nt. działalności Stowarzyszenia znajdziesz na stronie:

www.alumni.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Tu pobierzesz druk pełnomocnictwa

About the Author

You may also like these